Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě www.bella-hair.cz
  a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 • Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.bella-hair.cz je: 

Markéta Vondrovská

Čížková 461 (zde není kamenný obchod, v případě zájmu o osobní odběr nás prosím kontaktujte předem.)

Zdiměřice

252 42

IČO: 01537181

tel.: +420 608535100

email: info@bella-hair.cz

 II. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.bella-hair.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 • Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

 • Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

 • Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

 • Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

 • Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

 • Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Českou poštou, kdy poštovné a balné hradí příjemce. 

 •  Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky.
 •  Tyto podmínky platí pro expedici pro České republice. 

Cena

 • Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.
 • Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Cena je vždy konečná, včetně základní sazby DPH. V ceně zboží není započítáno dopravné.


Způsob platby 

Dobírka

 • České poště uhradíte částku, která je uvedená ve vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží.

Platební příkaz

 • Platba je provedena před odesláním zboží od prodávajícího na číslo účtu: 253298669/0300, jako variabilní symbol kupující uvádí číslo objednávky.


Ochrana osobních dat

 • Jako zákazník uvádíte do objednávky osobní údaje, tyto Vaše osobní data jsou přísně důvěrná a nebudou nikdy poskytnuta jinému subjektu, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

IV. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.bella-hair.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 
 • V případě poškození nebo opotřebení zboží, bude prodávající vyžadovat po kupujícím kompenzaci.
 • Zboží nelze vracet na dobírku
 • Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem (nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

b) výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Reklamační řád

Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.bella-hair.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.

 • Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese

  Doporučujeme uvést:

 • Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

 • Ve všech případech je třeba doložit, že zboží jehož vady jsou reklamovány bylo zakoupeno prostřednictvím e-shopu www.bella-hair.cz

 • jméno kupujícího:

 • adresu kupujícího:

 • e-mail:

 • podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace

 • Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. 
  V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvykým užíváním (viz. Zákon č 136/2002Sb., § 619,odst.2). Dále pak za vady způsobené nevhodým a neodborným zacházením.